1. Εισαγωγή

1.1 Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CLIMATHERM LTD», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ηπείρου αριθ. 46, με ΑΦΜ 095774537 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά (εφεξής καλούμενη «Climatherm»), στο πλαίσιο συμμόρφωσης της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το εφαρμοστέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται για τους σκοπούς, όπως ορίζονται κατωτέρω.

1.2 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») αφορά την πρόσβαση και περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο (website) της Climatherm www.climatherm.com.gr, προκειμένου να γνωρίσετε την εταιρείας μας, να ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα εκτελεσθέντα έργα μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας ή/και να υποβάλλεται αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για να σταδιοδρομήσετε κοντά μας.

1.3 Η Climatherm αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα «Πολιτική» προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, ως χρηστών/επισκεπτών/πελατών, ανεξάρτητα από το κανάλι ή το μέσο της Climatherm, το οποίο χρησιμοποιείτε για τις επικοινωνίες ή/και συναλλαγές μαζί μας.

2. Ορισμοί

2.1 Η Climatherm παραθέτει τη εκ του νόμου οριζόμενη σημασία των παρακάτω όρων, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως το κείμενο της παρούσας «Πολιτικής»:

α. «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ – EU GDPR): Κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε., της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

β. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

γ. «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Περιλαμβάνουν και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

δ. «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

ε. «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

στ. «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επε¬ξεργασίας,

ζ. «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα «Πολιτική», «Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων» είναι οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του διαδικτυακού τόπου (website) της Climatherm (www.climatherm.com.gr).

η. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

θ. «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας & Επικοινωνία

3.1 Ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται:

η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CLIMATHERM LTD», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ηπείρου αριθ. 46, με ΑΦΜ 095774537 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.

3.2 Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@climatherm.com.gr ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου 210-4220331/978, για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή ερωτήματος που αφορά στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας (περί των οποίων κατωτέρω υπό 9).

3.3 Στα αιτήματα ή ερωτήματα σας παρακελείσθε όπως συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας και καθορίσετε με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε.

3.4 Η παρούσα «Πολιτική», καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies (βλ. εδώ), ισχύουν για όλους τους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του διαδικτυακού τόπου (website) της Climatherm (www.climatherm.com.gr), καθώς επίσης και όσους αιτούνται την παροχή πληροφοριών ή/και υπηρεσιών τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλως αυτοπροσώπως.

3.5 Η Climatherm προσφέρει τις υπηρεσίες της σε γενικό κοινό, δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγει συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 15 ετών (άρθρο 8 «ΓΚΠΔ», άρθρο 21 ν. 4624/2019).

4. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα. Οι μοναδικές περιπτώσεις που σας ζητούμε προσωπικά δεδομένα είναι:

4.1.1 Κατά την υποβολή του αιτήματος σας προκειμένου να εργαστείτε στην Climatherm, το οποίο μας αποστέλλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αιτούμεθα τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα ως τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για έλεγχο και αξιολόγηση του βιογραφικού σας σημειώματος ή/και της συνοδευτικής επιστολής:

– όνομα,

– επώνυμο,

– πατρώνυμο,

– μητρώνυμο,

– ημερομηνία γέννησης,

– φύλλο,

– επάγγελμα,

– οικογενειακή κατάσταση,

– υπηκοότητα,

– διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής,

– έδρα,

– ταχυδρομικό κώδικα,

– αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου,

– αριθμό τηλεομοιότυπου (φαξ),

– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

– αναγνωριστικό χρήστη, όνομα χρήστη ή διεύθυνση άλλων μέσων επικοινωνίας   ή/και κοινωνικής δικτύωσης και

– λοιπά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση και την εργασιακή σας εμπειρία.

4.2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται προς επεξεργασία, τηρούνται και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση της συμβατικής μας υποχρέωσης, τον έλεγχο και αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος ή/και συνοδευτικής επιστολής σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

4.3 Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την Climatherm για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπλήρωσης της συμβατικής μας υποχρέωσης και σε καμμία περίπτωση για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών. Μετά την εκπλήρωση της σύμβασης ή την παρέλευση έξι (6) μηνών όλα τα χορηγηθέντα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται. Προσωπικά δεδομένα διάφορα από τα ως άνω για τα οποία δεν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση και δεν υφίσταται έγκυρη νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας, που περιέρχονται στην Climatherm με μόνη την πρωτοβουλία του αποστολέα χωρίς αίτημα της Climatherm δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα διαγράφονται αμέσως.

4.4 Η Climatherm ενδέχεται διαθέτει σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το YouTube, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τον λόγο της επικοινωνίας και διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

4.5 Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Climatherm και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, το αναγνωριστικό χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία δεν συλλέγονται, δεν αποθηκεύονται και δεν επεξεργάζονται από την Climatherm και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις εις βάρος της Climatherm. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις σας είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

4.6 Η Climatherm δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

4.7 Ο διαδικτυακός τόπος της Climatherm μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους, που διέπονται από άλλες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα «Πολιτική». Παρακαλείστε να μελετάτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε διαδικτυακού τόπου που επισκέπτεστε πριν υποβάλετε σε αυτόν τυχόν προσωπικά δεδομένα. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε συνδέσεις μόνο με ιστοτόπους που μοιράζονται τις υψηλές προδιαγραφές μας και τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα δεν υπέχουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν άλλοι διαδικτυακοί τόπου.

4.8 Ο διαδικτυακός τόπος της Climatherm ενδέχεται επίσης να συνδέεται με διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Climatherm δεν είναι υπεύθυνη για τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της Climatherm ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της άλλης υπηρεσίας.

4.9 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να καταβάλλετε τη συμφωνημένη αμοιβή («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να καταβάλλετε τη συμφωνημένη αμοιβή μέσω μιας «Υπηρεσίας Πληρωμής», θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της «Υπηρεσίας Πληρωμής». Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια «Υπηρεσία Πληρωμής» θα υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της «Υπηρεσίας Πληρωμής» και όχι στην παρούσα «Πολιτική». Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της «Υπηρεσίας Πληρωμής», πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε «Υπηρεσίας Πληρωμής». Η Climatherm δεν συλλέγει τις ανωτέρω οικονομικές πληροφορίες.

4.10 Η Climatherm σε καμμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει να μοιραστείτε δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

5.1 Η Climatherm συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο και αξιολόγηση του υποβληθέντος εκ μέρους σας βιογραφικού σημειώματος ή/και συνοδευτικής επιστολής (εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης) και τη συμμόρφωση της με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών ή/και ευρωπαϊκών αρχών. Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της Climatherm.

5.2 Προϋπόθεση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, η Ρητή Συγκατάθεση σας.

6. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

6.1 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλεται καθώς επίσης και όποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ που διαθέτουμε στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται από εσάς η ρητή συγκατάθεση σας.

6.2 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την υποβολή από εσάς αιτήματος εύρεσης εργασίας στην Climatherm είναι τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για τον έλεγχο και αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος ή/και συνοδευτικής επιστολής. Η συλλογή και επεξεργασία τους σκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται από εσάς η ρητή συγκατάθεση σας.

6.3 Η Climatherm μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών ή/και ευρωπαϊκών αρχών καθώς και για να προστατεύει τα δικαιώματά της και τα δικαιώματα τρίτων. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Climatherm μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Climatherm θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της Climatherm ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, αναδόχων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών τους (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης μας), (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Climatherm ή των πολιτών, (iii) την προστασία της Climatherm, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων.

7. Πολιτική για Cookies

7.1 Κατά την πλοήγηση σας στον διαδικτυακό τόπο της Climatherm (www.climatherm.com.gr), η Climatherm ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και περιήγηση του χρήστη, όπως π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεων σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

7.2 Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

7.3 Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη/πελάτη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

7.4 Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς την Πολιτική Cookies της Climatherm βλέπε εδώ.

8. Τήρηση εμπιστευτικότητας, ασφάλεια & Διαβίβαση σε τρίτα μέρη

8.1 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Climatherm στο πλαίσιο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της είναι τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και πρόσβαση σε αυτά έχει μόνον ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Επιπλέον, η Climatherm διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματα μας. Προς τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα σε συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται.

8.2 Η Climatherm, σε καμμία περίπτωση, δεν κοινοποιεί, δεν κοινολογεί, δεν διαβιβάζει, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργάζεται σε τρίτους, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης της με τους ισχύοντες νόμους, ιδίως δε όταν αυτό απαιτείται για την συμμόρφωση της Climatherm με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, με δικαστικές αποφάσεις ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, με αιτήματα ή αποφάσεις των αρμόδιων δημόσιων, κυβερνητικών ή ευρωπαϊκών αρχών και της δημόσιας διοίκησης κ.α.

9. Δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων

9.1. Η Climatherm συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του «ΓΚΠΔ», ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά τον «ΓΚΠΔ» δικαιωμάτων σας ως «Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων», εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, και σας ενημερώνει ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκείτε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

9.1.1 Δικαίωμα ενημέρωσης προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Climatherm, μετά από επικοινωνία σας με τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» (άρθρα 13-14 «ΓΚΠΔ»),

9.1.2 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, που σημαίνει ότι δικαιούστε να λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο και την προέλευση τους και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 «ΓΚΠΔ»),

9.1.3 Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, που σημαίνει ότι δικαιούστε να επαληθεύετε την ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ελλιπών έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ενημέρωση ή την τροποποίηση τους (άρθρα 16, 19 «ΓΚΠΔ»),

9.1.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 «ΓΚΠΔ»), σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμα να διαγραφούν,

9.1.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 «ΓΚΠΔ»), ανακαλώντας την συγκατάθεση, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης,

9.1.6 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους η Climatherm τα έχει συλλέξει ή επεξεργαστεί ή εάν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και η Climatherm δεν έχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους ή εάν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με τον «ΓΚΠΔ» και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξργασία («Δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 «ΓΚΠΔ»),

9.1.7 Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Climatherm, προκειμένου να παραλάβετε αυτά σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον (άρθρο 20 «ΓΚΠΔ»),

9.1.8 Δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, δηλαδή στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

9.2 Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, ο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Εάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο (2) μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

10 Ακυρότητα

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις ή επιμέρους όροι της παρούσας «Πολιτικής» κριθούν ως ασύμβατοι με το εφαρμοστέο εθνικό ή ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο ή με άλλο τρόπο ακυρωθούν μερικώς ή ολικώς ή κριθούν ως μη εφαρμοστέοι, τότε δεν θίγεται η ισχύς και η νομιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων ή όρων, οι οποίοι εξακολοθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται (Ρήτρα αυτοτέλειας).

11. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

11.1 Η Climatherm δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα «Πολιτική» για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.)

11.2 Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας «Πολιτικής» για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα «Πολιτική» θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης «Πολιτικής» στον διαδικτυακό τόπο της Climatherm. Με την πλοήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου της Climatherm (www.climatherm.com.gr), οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες αναγνωρίζουν και αποδεέχονται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με την παρούσα «Πολιτική», τότε οφείλει να απέχει από την πρόσβαση, περιήγηση και περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου της Climatherm και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

11.3 Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα «Πολιτική», μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@climatherm.com.gr.