ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση κλειστού κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος, αβαθούς γεωθερμίας για την Θέρμανση/Κλιματισμό του κτιρίου ΕΑΚ (Εργαστηρίου και Ακτινοβολήσεων) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε./ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄ επέκταση στην ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτιρίου.

Βάση μελέτης, διανοίχτηκαν 40 κάθετες οπές για εγκατάσταση γεωεναλλακτών κλειστού κυκλώματος. Οι γεωεναλλάκτες είναι κατασκευασμένοι από HD-ΡΕ-100 (Πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς) με απλό “U” διάστασης DN32x3 SDR 11, PN 16 atm, της εταιρείας “INTERPLAST S.A.”.

Οι 40 κάθετες οπές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες : Α’ Ομάδα (13 οπές), Β’ Ομάδα (14 οπές), Γ’ Ομάδα (13 οπές). Το βάθος εγκατάστασης προσδιορίζεται σε 85 μ., ενώ τα μήκη των γεωεναλλακτών είναι 100 μ. έκαστος. Οι γεωτρήσεις επετεύχθησαν με την χρήση υδραυλικού γεωτρύπανου με αερόσφυρα και αφριστικό υλικό. Στην συνέχεια έγινε εισχώρηση των γεωεναλλακτών στις αντίστοιχες γεωτρήσεις, αφού προηγήθηκε πλήρωση αυτών και έγιναν όλες οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι πίεσης.

Related projects